Dossier Golfgeld

In 1985 heeft het ministerie van Landbouw een miljoenen-subsidie verstrekt aan een stichting die als één van de subsidievoorwaarden een golfbaan moest exploiteren. De gemeenteraad heeft die constructie bekrachtigd met een raadsbesluit en beslist dat de exploitatiestiching de gemeentelijke grond voor niets mocht gebruiken.

In plaats daarvan heeft de Golfvereniging Zeegersloot zich de exploitatie toegeëigend en de kaartjes voor de golfbaan verkocht. Als gevolg daarvan zijn de winsten (groot, want gratis banen én gratis grondgebruik van de gemeente) in de zak van de verenging terechtgekomen in plaats van terug gegeven aan de gemeenschap, zoals door het ministerie en gemeenteraad beslist.

Alle colleges tot en met de huidige hebben willens en wetens deze verduistering toegestaan. Het college heeft onderhands toegestemd dat de stichting via een ‘convenant’ van de golfvereniging (!) werd omgezet in de SEGA. Een exploitatie-stichting van de golfvereniging die enkele jaren later buiten medeweten van het college door de vereniging op eigen houtje werd opgeheven waarmee de vereniging zich de bezittingen, zoals de banen, toëigende.

Uiteindelijk heeft in 2013 de gemeenteraad van het college maatregelen geëist. En sindsdien heeft niemand meer iets vernomen….

De belangrijke documenten in dit dossier. In de beschrijvingen van de gebeurtenissen vindt u brondocumenten en andere bewijsplaatsen.